Stanovy zapsaného spolku

AGIrebels, z. s.

Čl. 1.

Název a sídlo

Název: AGIrebels, z. s. (dále jen „spolek“)

Sídlo: Valašská Bystřice 677, 756 27

Čl. 2

Právní postavení spolku

AGIrebels, z. s. je dobrovolným spolkem příznivců agility a ostatních psích sportů. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.

Čl. 3

Předmět činnosti spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů. Spolek se zabývá organizací, propagací a koordinací veškeré činnosti se vztahem k Agility a psím sportům.

Předmětem činnosti a cílem spolku je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

 1. podpora, propagace a veškerá činnost se vztahem k Agility a ostatním kynologickým sportům;
 2. popularizace soutěží, výcviku a spolku na veřejnosti;
 3. podpora pro členy spolku ve všech aktivitách vhodných pro uplatňování vlastností typických pro tuto činnost;
 4. podpora vzájemné soudružnosti ve spolku a dobrých vztahů mezi členy;
 5. zprostředkování členům spolku informace o výcviku, soutěžích u nás i ve světě;
 6. působení svou činností na zvyšování trvalých hodnot zejména u dětí a mládeže;
 7. práce s mládeží, podpora zdravého životního stylu;
 8. mimořádné pořádání kulturních, společenských a tělovýchovných akcí se vztahem k Agility za účelem podpory hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Tento zisk z činnosti spolku bude použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku;
 9. zajištění poradenské či jiné činnost související s jeho posláním.

 

 

Čl. 4

Členství

Řádným členem spolku se může stát každý občan, bez ohledu na státní příslušnost, který souhlasí se stanovami a cíli spolku.

Občané, kteří nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy spolku, pokud s jejich členstvím vysloví písemný souhlas jejich zákonný zástupce.

Členství vzniká na základě písemné přihlášky a zaplacení členských příspěvků a to dnem zaplacení členského příspěvku pro daný rok.

Členství zaniká:

 1. nezaplacením členského příspěvku na daný rok do termínu stanoveného výborem spolku
 2. vyloučením člena za hrubé porušení stanov spolku, za poškozování dobrého jména spolku a neplnění povinností člena spolku. O vyloučení rozhoduje členská schůze na návrh výboru svou dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
 3. vystoupením člena ze spolku na základě prohlášení člena (dobrovolné ukončení členství)
 4. úmrtím člena.

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

Člen spolku má právo:

 1. účastnit se při jednání členské schůze
 2. hlasovat na členské schůzi a volit orgány spolku, pokud dosáhl 15-ti let
 3. být volen do orgánů spolku, pokud dosáhl 18-ti let
 4. obracet se na orgány spolku s podněty, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
 5. odvolávat se proti rozhodnutí výboru spolku ke členské schůzi, odvolání musí být podáno v písemné formě minimálně měsíc před konáním členské schůze některému ze členů výboru
 6. zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem
 7. být informován o činnosti a hospodaření spolku

Člen má povinnost zejména:

 1. řídit se platnými stanovami spolku, usneseními členské schůze a rozhodnutími výboru
 2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku
 3. platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí řádně a včas,
 4. hlásit výboru spolku změny důležitých osobních údajů, zejména změnu bydliště nebo telefonního čísla

 

Čl. 6

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • členská schůze
 • výbor

Orgány spolku mohou jednat jen o záležitostech, které podle těchto stanov spadají do jejich působnosti.

Čl. 7

Členská schůze spolku

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji členové spolku AGIrebels, z. s. přítomní na jejím zasedání.

Na členské schůzi uplatňují členové spolku svá práva řídit záležitosti spolku a kontrolovat činnost spolku. Schází se minimálně 1x za rok.

Čl. 8

Postavení a působnost členské schůze

 1. Do výlučné pravomoci členské schůze patří:
  1. přijímat a měnit stanovy spolku
  2. volit a odvolávat členy výboru
  3. zrušit rozhodnutí výboru
  4. rozhodovat o nakládání s majetkem spolku
  5. stanovit výši členského příspěvku
  6. stanovit vstupní pravidla pro příjem nových členů
  7. projednávat závažné disciplinární přestupky, rozhodovat o vyloučení člena proti rozhodnutí výboru
  8. rozhodovat o zániku spolku a o rozdělení jeho majetku
  9. Do působnosti členské schůze patří i rozhodování týkající se spolku a jeho činnosti, pokud si členská schůze rozhodování o těchto věcech vyžádala, a to souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů.

 

 

 

 

Čl. 9

Svolání členské schůze

 1. Členskou schůzi svolává výbor jedenkrát ročně zveřejněním pozvánky. Pozvánka musí obsahovat datum, čas a místo konání a plánovaný program jednání. Pozvánka musí být zveřejněna minimálně 4 týdny před plánovaným dnem konání členské schůze.
 2. Výbor spolku je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi na písemnou žádost 1/3 členů a to do měsíce od doručení žádosti.
 3. Výbor spolku může svolat mimořádnou členskou schůzi, jestliže je třeba neprodleně řešit otázky, které přesahují pravomoci výboru.
 4. Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi musí být zveřejněna minimálně jeden týden před plánovaným dnem konání.

Čl. 10

Účast a hlasování na členské schůzi

 1. Členská schůze je veřejná
 2. Každý člen je oprávněn účastnit se členské schůze, požadovat a dostávat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se spolku, které jsou předmětem jednání členské schůze, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
 3. Člen může uplatňovat svá práva na členské schůzi pouze osobně, hlasování prostřednictvím zástupce není dovoleno
 4. Každý člen, který má právo hlasovat, má jeden hlas

Čl. 11

Jednání členské schůze

 1. Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda spolku, v případě jeho nepřítomnosti pak jím pověřený člen výboru.
 2. Členská schůze volí zapisovatele, osobu pověřenou sčítáním hlasů a návrhovou komisi.
 3. O průběhu jednání členské schůze pořizuje zapisovatel zápis, který je uložen u jednatele spolku a jeho kopie je přístupná každému členovi, který o ni požádá.

 

 

 

Čl. 12

Rozhodování členské schůze

 1. Členská schůze rozhoduje usneseními, která jsou pro spolek závazná. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak.
 2. Členská schůze může rozhodnout o změně pořadí projednávaných bodů programu.
 3. O záležitosti, která nebyla uvedena v předem oznámeném programu jednání, může členská schůze rozhodnout pouze tehdy, jestliže s projednáváním této záležitosti souhlasí dvoutřetinová většina přítomných členů.
 4. Hlasování je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne jinak.
 5. Členská schůze může rozhodnout o zrušení splku a o rozdělení jeho majetku, a to jednomyslně.

Čl. 13

Výbor spolku

 1. Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost spolku a jedná jeho jménem. Členem výboru může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena výboru je nezastupitelný. Členové výboru jsou voleni členskou schůzi
 2. 2. Výbor je kolektivním orgánem, skládá se ze 4 členů.
 3. Členové výboru jsou voleni na období 5-ti let. Opětovná volba není vyloučena.
 4. Funkční období výboru neskončí dříve, než je zvolen výbor nový. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat jeho volbou, nejpozději 2 týdny před skončením svého funkčního období
 5. Zvolení členové výboru volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka a určí funkce ostatních členů výboru
 6. Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům výboru. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor projednal
 7. Výbor, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradního člena výboru do příští členské schůze, která náhradního člena musí schválit. V opačném případě členská schůze zvolí nového člena výboru
 8. Výbor se schází podle potřeby. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna dvoutřetinová většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro ně hlasovala většina přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas jednatele spolku
 9. O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let. Jsou uloženy u jednatele spolku a na požádání jsou dostupné všem členům spolku

Čl. 14

Jednání jménem spolku

 1. Za spolek AGIrebels, z. s. je jako statutární orgán oprávněn jednat ve všech věcech výbor. S písemným souhlasem výboru k právnímu jednání vymezenému v tomto souhlasu může jednat každý člen samostatně.

Čl. 15

Zásady hospodaření

 1. Hospodářský rok je totožný s účetním obdobím a je jím rok kalendářní
 2. Evidence a účetnictví se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům
 3. Zdrojem příjmů jsou především:
 4. členské příspěvky
 5. poplatky za služby související s mimořádnou organizací soutěží (např. startovné)
 6. výnosy z mimořádných akcí spolku, nebo z akcí, na nichž se spolek podílí
 7. sponzorské příspěvky a dary
 8. příspěvky státu nebo obcí na reprezentaci a sportovní činnost
 9. reklamní a propagační činnost
 10. jiné příjmy vyplývající z provozu spolku

Čl. 16

Zánik spolku

Spolek zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě jednomyslného usnesení členské schůze
 2. rozhodnutím rejstříkového soudu.

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání

Čl. 17

Změna stanov

 1. O doplnění nebo změně stanov rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů
 2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat výbor. Členové uplatňují své návrhy na jejich změnu na členské schůzi spolku

Čl. 18

Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti, které nejsou výslovně upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy
 2. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena
 3. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 11. 12. 2014. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

Ve Valašské Bystřici dne 11. 12. 2014

 

 

…………………………..

Předseda: Ing. Květa Florianová

 

……………………………

Místopředseda: Monika Němcová

 

……………………………
Pokladník, člen výboru spolku: Ing. Eliška Novosadová

 

……………………………

Člen výboru spolku: Šárka Palacká